بررسی زیست‌بوم استارتاپی بریتانیا و امارات در مرکز نوآوری ایران زمین