امضای تفاهم نامه همکاری مرکز فابا با مرکز نوآوری ایران زمین