رویداد چای تلخ، دومین اجرای خود را در مرکز نوآوری ایران زمین پشت سر گذاشت.