سومین رویداد باغچه در مرکز نوآوری ایران زمین برگزار شد