گفت‌وگو با محمد حسینی مدیر اجرایی مرکز نوآوری ایران زمین